Organizace provozu stravování a provozní řád školní jídelny (výdejny)


Kontaktní údaje:

Školní výdejna s jídelnou je součástí SŠGS, Přerov, Šířava 7. Strava je připravována ve Středisku odborné přípravy – školní restaurace Bečva se sídlem v Přerově, nábř. PFB 21, která je jejím odloučeným pracovištěm. Odtud je strava expedována a přepravována.

Odpovědná vedoucí:

Pavlína Bělohoubková (tel. 581 205 280, e-mail: belohoubkova@sirava.cz)

Webové stránky: www.sirava.cz

I.
Zásady provozu

Školní jídelna slouží pro studenty Střední školy gastronomie a služeb, Přerov a Střední zdravotnické školy, dále pro pedagogické i nepedagogické pracovníky zmiňovaných škol.

Provozní řád školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č. 463/2011 Sb, vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, zákonem č. 121/2004 o péči o zdraví lidu, zákonem 258/2000 o veřejném zdraví a vyhláškou MZ ČR č. 195/2005; vše ve znění pozdějších předpisů, tedy v platném znění.

Vyhlášky o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny.

II.
Organizace provozu stravování

Doba výdeje obědů

Výdejní doba pro studenty a zaměstnance škol 11:15 – 13:45 hodin. V době od 11:00 – 11:15 hodin je určen výdej do čistých jídlonosičů a jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Výdej oběda do jídlonosičů je povolen v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v první den onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená doba odběru je od 11:00 – 11:15 hodin. Do skleněných nádob se strava nevydává.

Výše stravného a způsob podávání obědů

Strávníci mají možnost každý den výběru z nabídky jídelního lístku.

Celková cena oběda: 54 Kč

Studenti: 30 Kč

Evidence odebraných obědů se provádí prostřednictvím čipu.

Úhrada stravného

Forma úhrady:

a) inkasem

b) hotově

a) inkasováním částek ze sporožirových nebo jiných bankovních účtů na základě předchozího povolení strávníků nebo zákonných zástupců strávníků. V případě platby výše uvedeným způsobem je třeba: vyzvednout tiskopis a učinit potřebné kroky u peněžního ústavu, potřebný tiskopis doručit zpět a to nejpozději do 15. v měsíci. V případě ukončení stravování doporučujeme zrušit povolení k inkasu u bankovního ústavu.

b) v hotovosti – v pokladně školy v 1. patře, kancelář č.105, provozní doba prodeje: 7:30 – 13:30 hodin.

Přihlašování a odhlašování stravy

Každý zájemce o stravu si může zakoupit stravu hotově nebo inkasem. Strávník, který hradí stravu inkasem, je automaticky přihlášen ke stravování na následující měsíc a je mu zinkasována potřebná částka úhrady.

Stravu lze přihlásit nebo odhlásit nejpozději den předem do 14:00 hodin osobně prostřednictvím vedoucí školní výdejny, telefonicky na čísle 581 205 280 nebo přes internet (přihlašovací údaje na internet vydává vedoucí výdejny stravy). V případě, že strávník onemocní a neodhlásí si oběd den předem, odebere si stravu první den nemoci do jídlonosiče.

Každý strávník má možnost nastavit stravovací zvyklosti (výběr dnů v měsíci, ve kterých se chce stravovat). Nastavení platí po celou dobu stravování, pokud jej strávník sám nezmění.

Nárok na dotované školní stravování

vzniká pouze v souvislosti s pobytem žáka ve vyučování. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda v jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Pokud by rodiče žáka měli zájem o odebrání stravy i v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole, musí uhradit plnou cenu oběda, tj. 54 Kč. (Vyhláška 463/2011 Sb).

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován.

Čipy pro odběr stravy

Každý strávník si musí zakoupit čip za vratnou zálohu 100,- Kč. Jídlo je vydáno pouze za předpokladu, že strávník má čip aktivní, nepoškozený a s předplacenou stravou.
Na základě osobních informací může strávník výjimečně obdržet v pokladně náhradní stravenku. Při ztrátě nebo poškození čipu si však musí koupit nový. Každou ztrátu čipu by měl strávník ve svém zájmu co nejdříve nahlásit v pokladně, aby mohl být zablokován a nemohl být zneužit.

Stav kreditu na čipu

denně u vedoucí školní výdejny v provozních hodinách, telefonicky na tel. 581 205 280 nebo na internetu.

Vyúčtování (v případě nemoci a na konci školního roku)

se provádí u všech strávníků u inkasovaných částek z účtů vrácením přeplatků na příslušné účty. V případě nemoci se inkasovaná částka na následující měsíc poníží o částku, která má být vrácena za neodebranou stravu. Při platbách v hotovosti vrácením přeplatku přes pokladnu v dohodnutém termínu. Studentům 1. – 3. ročníků se inkasní platba v měsíci srpnu automaticky převádí na září následujícího školního roku, tzn., že oběd je uhrazen 1. stravovací den v září.

Ostatní

v době školních prázdnin a ostatního volna (např. státní svátky) jsou strávníci automaticky odhlášeni. V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k uzavření jídelny, budou strávníci včas předem informováni, buď upozorněním na vývěsce u vchodu do jídelny nebo na internetových stránkách www.sirava.cz. Jídelní lístek je vždy v dostatečném předstihu vyvěšen vždy ve školní jídelně, na nástěnce vyhrazené pro žáky v 1. patře budova A a na webových stránkách. Změna jídelníčku je vyhrazena.

III.
Vlastní organizace provozu

 • v celém objektu platí zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů, příp. užívání jiných omamných látek

 • vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, a strávníci je proto neodnášejí z místnosti

 • strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí ŠJ, dozorujícího pedagoga

 • strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

 • problémy nebo své připomínky k pokrmům, technické nebo hygienické závady strávník hlásí vedoucí jídelny nebo pedagogickému dozoru

 • mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj) zajišťuje dozorující pedagog

 • úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dozorujícímu pedagogovi

 • výdej obědů pouze do hygienicky čistých jídlonosičů , pokud nebudou nádoby hygienicky čisté, nebude oběd do těchto nádob vydán, pouze na talíř ŠJ

 • pro odkládání svršků a tašek slouží vyhrazené prostory

 • doporučuje se nosit cenné věci (hotovost, mobilní telefony, klíče apod.) při sobě

 • za opakované přestupky a hrubé porušování řádu ŠJ má vedoucí ŠJ po dohodě s ředitelem školy možnost strávníka vyloučit ze stravování

Pozn.

Všechna výše uvedená ustanovení jsou platná od 1. 9. 2017 do odvolání, nebo v případě změn vyplývajících z platné legislativy, příp. změn vydaných ředitelem školy.

V Přerově dne 1. 9. 2018

Ing. Martin Kovář
ředitel školy