Organizace provozu stravování a provozní řád školní jídelny


Kontaktní údaje:

Školní jídelna je součástí Střediska odborné přípravy – školní restaurace Bečva se sídlem v Přerově, nábř. PFB 21 a je odloučeným pracovištěm Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7.

Odpovědná vedoucí: Jarmila Domesová (tel. 581 215 108, e-mail: becva@sirava.cz)

Kontaktní osoba pro prodej obědů: Irena Khomová (tel. 581 217 222, e-mail: khomova@sirava.cz)

Webové stránky: www.sirava.cz/becva

I.
Zásady provozu

Školní jídelna slouží pro studenty a pedagogické pracovníky Obchodní akademie a Jazykové škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov a pro zaměstnance ZŠ Boženy Němcové.

Provozní řád školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č. 463/2011 Sb., vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, zákonem č. 121/2004 o péči o zdraví lidu, zákonem 258/2000 o veřejném zdraví a vyhláškou MZ ČR č. 195/2005; vše ve znění pozdějších předpisů, tedy v platném znění.  Vyhlášky o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny.

II.
Organizace provozu stravování

Doba výdeje obědů

Výdejní doba pro studenty a zaměstnance škol 11:00 – 14:00 hodin. V době od 10:45 – 11:00 hodin je určen výdej do jídlonosičů.

Výdej oběda do jídlonosičů je povolen v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v první den onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená doba odběru je od 10:45 – 11:00 hodin. Do skleněných nádob se strava nevydává.

Výše stravného a způsob podávání obědů

Strávníci mají možnost každý den výběru z nabídky dvou druhů jídel. Celková cena oběda činí 60 Kč, pro studenty 33 Kč (finanční limit) včetně nápoje. Obědy jsou podávány formou obsluhy, kterou zajišťují žáci SŠGS, Přerov, Šířava 7 pod vedením učitelů odborného výcviku. Evidence odebraných obědů se provádí prostřednictvím identifikačního média (čip, ISIC karta).

Úhrada stravného

Forma úhrady:

a) inkasováním částek ze sporožirových nebo jiných bankovních účtů na základě předchozího povolení strávníků nebo zákonných zástupců strávníků. V případě platby výše uvedeným způsobem je třeba:vyzvednout tiskopis a učinit potřebné kroky u peněžního ústavu potřebný tiskopis doručit zpět a to nejpozději do 15. v měsíci. V případě ukončení stravování doporučujeme zrušit povolení k inkasu u bankovního ústavu.

b) v hotovosti – v pokladně školní jídelny; provozní doba prodeje: 7:00 – 8:00 a 11:30 – 14:00 hodin.

Přihlašování a odhlašování stravy

Každý zaregistrovaný strávník je automaticky přihlášen ke stravování na následující měsíc a je mu inkasována potřebná částka úhrady. Stravu lze odhlásit den předem do 14:00 h prostřednictvím:

 • terminálu objednávkového boxu
 • přes internet
 • osobně
 • telefonicky na čísle 581 217 222

Každý strávník má možnost nastavit stravovací zvyklosti (výběr dnů v měsíci, ve kterých se chce stravovat). Nastavení platí po celou dobu stravování, pokud jej strávník sám nezmění.

V případě, že strávník onemocní a neodhlásí si oběd den předem, odebere si stravu první den nemoci do jídlonosiče.

Nárok na dotované školní stravování

vzniká pouze v souvislosti s pobytem žáka ve vyučování. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda v jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Pokud by rodiče žáka měli zájem o odebrání stravy i v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole, musí uhradit plnou cenu oběda, tj. 60 Kč. (Vyhláška 463/2011 Sb., § 4 bod 9).

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován.

Identifikační médium (čip, ISIC karta) pro odběr stravy

Jídlo je vydáno za předpokladu, že strávník má identifikační médium (čip, ISIC karta) platné, nepoškozené a s předplacenou stravou. Čip si může zakoupit v pokladně školní restaurace u pí Khomové za vratnou zálohu 100,- Kč.

Na základě osobních informací může strávník výjimečně obdržet v pokladně náhradní stravenku. Každou ztrátu identifikačního média by měl strávník ve svém zájmu co nejdříve nahlásit v pokladně školní restaurace, aby mohl být zablokován a nemohl být zneužit. Při ztrátě nebo poškození identifikačního média si však musí koupit nové.

Strávník má nárok na vrácení zálohy za čip do jednoho roku od ukončení stravování, čip je odkupován pouze nepoškozený, čistý a plně funkční.

Stav kreditu na identifikačním médiu (čip, ISIC karta)

Stav kreditu na identifikačním médiu může strávník zjistit:

 • na obrazovce objednávkového boxu
 • přes internet
 • telefonicky na čísle 581 217 222
 • osobně v určených provozních hodinách pokladny

Vyúčtování (v případě nemoci a na konci školního roku)

se provádí u všech strávníků u inkasovaných částek z účtů vrácením přeplatků na příslušné účty. V případě nemoci se inkasovaná částka na následující měsíc poníží o částku, která má být vrácena za neodebranou stravu. Při platbách v hotovosti vrácením přeplatku přes pokladnu v dohodnutém termínu. Studentům 1. – 3. ročníků se inkasní platba v měsíci srpnu automaticky převádí na září následujícího školního roku, tzn., že oběd je uhrazen 1. stravovací den v září.

Ostatní

v době školních prázdnin a ostatního volna (např. státní svátky) jsou strávníci automaticky odhlášeni. V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k uzavření jídelny, budou strávníci včas předem informováni buď upozorněním zaslaném na školy, na vývěsce u vchodu do jídelny nebo na internetových stránkách www.sirava.cz/becva. Jídelní lístek je vždy v dostatečném předstihu vyvěšen vždy ve školní jídelně, u objednávkového boxu a na webových stránkách. Změna jídelníčku je vyhrazena.

Organizace provozu stravování v době epidemie

Školní stravování se může poskytovat za uvedených pravidel, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak, viz. Příloha č. 1.

III.
Vlastní organizace provozu

 • v celém objektu platí zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů, příp. užívání jiných omamných látek,
 • vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, a strávníci je proto neodnášejí z místnosti
 • strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí ŠJ, dozorujícího pedagoga,
 • strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování,
 • problémy nebo své připomínky k pokrmům, technické nebo hygienické závady strávník hlásí vedoucí jídelny nebo pedagogickému dozoru,
 • mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj) zajišťuje dozorující pedagog,
 • úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dozorujícímu pedagogovi,
 • výdej obědů pouze do hygienicky čistých jídlonosičů, pokud nebudou nádoby hygienicky čisté, nebude oběd do těchto nádob vydán, pouze na talíř ŠJ,
 • pro odkládání svršků a tašek slouží vyhrazené prostory,
 • doporučuje se nosit cenné věci (hotovost, mobilní telefony, klíče apod.) při sobě,
 • za opakované přestupky a hrubé porušování řádu ŠJ má vedoucí ŠJ po dohodě s ředitelem školy možnost strávníka vyloučit ze stravování.

Poznámka:

Všechna výše uvedená ustanovení jsou platná od 1. 9. 2020 do odvolání, nebo v případě změn vyplývajících z platné legislativy, příp. změn vydaných ředitelem školy.

V Přerově dne 1. 9. 2020

Ing. Martin Kovář
ředitel školy


Příloha č. 1

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (školní stravování OA)

 1. Před vstupem do jídelny si každý vydezinfikuje ruce.
 2. Jídlo, nápoje, stolní inventář vydává obsluha jídelny.
 3. Při obsazení jídelny budou strávníci čekat ve vstupu nebo před restaurací a budou dodržovat bezpečné rozestupy.
 4. Obědy budou průběžně vydávány v průběhu obědové přestávky nebo po ukončení výuky.

V Přerově dne 1. 9. 2020

Ing. Martin Kovář
ředitel školy