PODNIKÁNÍ (dálkové)


Máš výuční list nebo ho brzy získáš a chceš obstát v silné konkurenci? Pak je pro tebe studium oboru Podnikání v denní či dálkové formě ta nejlepší volba!

Podnikatel

Kód oboru:
64-41-L/51

Název školního vzdělávacího programu:
Podnikání

Délka studia:
3 roky

Forma vzdělání:
dálková

Dosažené vzdělání:
Střední vzdělání s maturitou

Zakončení studia:
Maturitní zkouška

Podmínky přijetí:
Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
Prospěch z 1.-3. ročníku učebního oboru.
Podrobnosti najdete zde.

Počet otevíraných tříd:
1 třída (30 studentů)

Školné:
Ne

Lékařská prohlídka:
Ano

Získáte odborné znalosti a dovednosti v různých ekonomických oblastech a naučíte se:

 • vyhotovovat písemnosti podle normy s využitím PC,
 • stylizovat písemnosti věcně a jazykově správně,
 • manipulovat s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel,
 • pracovat se specifickým programovým vybavením používaným v dané profesní oblasti,
 • charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku,
 • provádět marketingový průzkum, sběr a analýzu dat, a dokáže zvolit a použít efektivní marketingovou strategii,
 • orientovat se v problematice managementu a využívat základní manažerské dovednosti,
 • zpracovávat doklady související s pohybem majetku a závazků podniku,
 • evidovat a účtovat hotovostní a bezhotovostní operace podniku,
 • provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob,
 • provádět základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku,
 • provádět mzdové výpočty a vypočítává odvody sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmu,
 • vést daňovou evidenci,
 • účtovat majetek, závazky, náklady a výnosy podniku,
 • provádět účetní závěrku,
 • orientovat se v soustavě daní,
 • stanovovat daňovou povinnost k daním z příjmu a k dani silniční,
 • orientovat se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích,
 • vést jednání s obchodními partnery.

Zároveň projdete důkladnou všeobecnou jazykovou přípravou zaměřenou na dva jazyky (anglický a německý nebo ruský jazyk) a získáte nezbytné obecné znalosti a dovednosti v oblasti společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické a oblasti práce s informačními technologiemi.

Do školy přijdete vždy jednou za týden už od rána (7:45 – 15:05) na konzultace. Koncem listopadu a pak koncem dubna ve 2. pololetí začne zkouškové období, ve které složíte zkoušky ze všech předmětů.

Název předmětu Zkratka Počet hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné vyučovací předměty          
Český jazyk a literatura CJL 30 30 30 90
Cizí jazyk CJ 40 30 30 100
Ekonomika EKO 20 20 20 60
Právo PRA 10 10 20
Management a marketing MMA 10 10 20 40
Účetnictví UCE 30 30 30 90
Korespondence KOR 20 10 30
Psychologie PSY 10 10 20
Chod podniku CHP 10 20 30
Volitelné vzdělávací oblasti
Občanská nauka OBN 10 10 20 40
Dějepis DEJ 10 10 10 30
Matematika MAT 30 30 30 90
Informační a komunikační technologie IKT 10 10 20
Celkem 220 220 220 660
Souvislá praxe – v 1. ročníku 2 týdny

Na konci 1. ročníku je v plánu bloková praxe v podniku, která bude trvat 2 týdny.

Můžete vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatníte při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, se kterou máte zkušenosti z předchozího učebního oboru.

Po získání maturitního vysvědčení můžete pokračovat na všech vysokých nebo vyšších odborných školách.