PODNIKÁNÍ (denní)


Máš výuční list nebo ho brzy získáš a chceš obstát v silné konkurenci? Pak je pro tebe studium oboru Podnikání v denní či dálkové formě ta nejlepší volba!

Podnikatel

Kód oboru:
64-41-L/51

Název školního vzdělávacího programu:
Podnikání

Délka studia:
2 roky

Forma vzdělání:
denní

Dosažené vzdělání:
Střední vzdělání s maturitou

Zakončení studia:
Maturitní zkouška

Podmínky přijetí:
Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
Prospěch z 1.-3. ročníku učebního oboru.
Podrobnosti najdete zde.

Počet otevíraných tříd:
1 třída (30 studentů)

Školné:
Ne

Lékařská prohlídka:
Ano

Získáte odborné znalosti a dovednosti v různých ekonomických oblastech a naučíte se:

 • vyhotovovat písemnosti podle normy s využitím PC,
 • stylizovat písemnosti věcně a jazykově správně,
 • manipulovat s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel,
 • pracovat se specifickým programovým vybavením používaným v dané profesní oblasti,
 • charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku,
 • provádět marketingový průzkum, sběr a analýzu dat, a dokáže zvolit a použít efektivní marketingovou strategii,
 • orientovat se v problematice managementu a využívat základní manažerské dovednosti,
 • zpracovávat doklady související s pohybem majetku a závazků podniku,
 • evidovat a účtovat hotovostní a bezhotovostní operace podniku,
 • provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob,
 • provádět základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku,
 • provádět mzdové výpočty a vypočítává odvody sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmu,
 • vést daňovou evidenci,
 • účtovat majetek, závazky, náklady a výnosy podniku,
 • provádět účetní závěrku,
 • orientovat se v soustavě daní,
 • stanovovat daňovou povinnost k daním z příjmu a k dani silniční,
 • orientovat se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích,
 • vést jednání s obchodními partnery.

Zároveň projdete důkladnou všeobecnou jazykovou přípravou zaměřenou na dva jazyky (anglický a německý nebo ruský jazyk) a získáte nezbytné obecné znalosti a dovednosti v oblasti společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické a oblasti práce s informačními technologiemi.

Název předmětu Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku
1. 2. Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura CJL 4 5 9
Anglický jazyk AJ 4 4 8
Tělesná výchova TEV 2 2 4
Ekonomika EKO 2 3 5
Právo PRA 2 2 4
Management a marketing MMA 2 2 4
Účetnictví UCE 4 4 8
Korespondence KOR 2 2
Psychologie PSY 1 1 2
Učební praxe PRX 1 2 3
Volitelné vzdělávací oblasti
Občanská nauka OBN 2 2 4
Dějepis DEJ 1 2 3
Matematika MAT 4 4 8
Informační a komunikační technologie IKT 2 2
Celkem 33 32 65
Nepovinné vyučovací předměty
Seminář z matematiky SMA 2
Seminář z cizího jazyka (pro pokročilé) 2
Souvislá praxe – v 1. ročníku 2 týdny

Na konci 1. ročníku je v plánu bloková praxe v podniku, která bude trvat 2 týdny.

Můžete vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatníte při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, se kterou máte zkušenosti z předchozího učebního oboru.

Po získání maturitního vysvědčení můžete pokračovat na všech vysokých nebo vyšších odborných školách.