Přijímací řízení


Aktuálně:

Leden 2024 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásí do 31. 1. 2024 kritéria pro přijetí ke studiu v 1. kole přijímacího řízení.

Podoba přijímacího řízení

Aktuálně se projednává novela zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), která mění pravidla pro přijímací řízení, po jejím schválení bude vydána i nová vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Hlavní změny

 • Evidence všech přihlášek v jednotném informačním systému (i učební obory) – systém vytváří CERMAT.
 • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 studijních nebo učebních oborů vzdělání.
 • V přihláškách bude uvedeno závazné a nezměnitelné pořadí vybraných oborů a škol.
 • 3 způsoby podání přihlášek:
  • plně elektronická forma s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana
  • papírový výpis ze systému bez ověření zákonného zástupce
  • papírová přihláška
 • Vždy 2 pokusy konat testy jednotné přijímací zkoušky – i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol.
 • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení.
 • Principy konání druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí jednotné přijímací zkoušky. V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek jednotných přijímacích zkoušek z kola prvního.

TYTO PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE BUDOU UPRAVOVÁNY PODLE VÝVOJE SITUACE V LEGISLATIVĚ A INSTRUKCÍ MŠMT.

Do 20. 2. 2024 – termín odevzdání přihlášek

Přihlášky bude možné podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

12. a 15. 4. 2024 – přijímací zkoušky (pouze studijní obory)

Máme pro Vás odkaz na cvičné testy z českého jazyka i matematiky z předchozích let:

Úřední hodiny ve škole jsou v pracovních dnech 8:00 – 14:00.

Proběhlo: