Projekty


Probíhající projekty:

Ukončené projekty:

Projekty podpořené EU

Zvyšování kvality a účinnosti vzdělávání v teoretické i odborné výuce

Projekt má přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Podrobnější informace naleznete zde.

Digitalizujeme školu – Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Podrobnější informace naleznete zde.

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II

Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Podrobnější informace naleznete na www.ikap.cz.

Doučování žáků škol Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid19. Podrobnější informace naleznete zde.

Použití blended learningu v cizích jazycích, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0814

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Projekt byl realizován v roce 2015, podrobnější informace najdete zde.

Podpora výuky jazyků, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2248

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Projekt byl realizován v roce 2015, podrobnější informace najdete zde.

Moderní učitel, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0041

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 35 partnerských základních a středních škol je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti využití ICT ve vzdělávání, se zvláštním zaměřením na moderní dotyková zařízení. Projekt byl realizován v letech 2014 – 2015, podrobnější informace najdete zde.

Tvorba výukových materiálů, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0247

Cílem projektu je zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie, zvýšení kvality výuky zaměřené na rozvoj odborných kompetencí žáků podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu a pomocí DVPP podpořit pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky. Výstupem budou sady vzdělávacích materiálů, kterou budou ověřeny v běžné výuce a vystaveny na veřejně dostupném portálu. Projekt je realizován v letech 2012 – 2014. Digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu naleznete na školním portále Moodle 2, kde jsou volně přístupné pod účtem hosta (bez přihlášení).

Výuka technických předmětů s interaktivní tabulí a e-learningem, reg. č. CZ.1.07/1.1.26/01.0001

Projekt řeší problém technického vzdělávání žáků učebních i studijních oborů v oblasti služeb. Cílem je zvýšit výstupní úroveň žáků v matematice a IKT s ohledem na státní maturitu a požadavky trhu práce. K tomu použijeme dva prostředky – sešity pro interaktivní tabuli a e-learningové kurzy v prostředí Moodle. Cílovou skupinou je 150 žáků studijních a učebních oborů. Projekt byl realizován v letech 2012 – 2014, podrobnější informace najdete zde.

Získávání dílčích kvalifikací v oblasti gastronomie, reg. č. CZ.1.07/3.2.05/03.0003

Projekt řeší problém v kvalifikaci zaměstnanců restaurací a jídelen. Cílem je zabezpečit jejich odborný růst a případné získání dílčí kvalifikace, prohloubit základní znalosti a především odborné dovednosti a tím zvýšit kvalitu jejich práce. Toho dosáhneme vybudováním fungujícího komplexu nových vzdělávacích programů vedoucích k získání dílčí kvalifikace. Projekt začne autorizací žadatele, pokračovat bude tvorbou vzdělávacích programů a studijních opor, nabídne přípravné kurzy v rámci pilotního ověření a umožní absolvovat zkoušku a získat dílčí kvalifikaci. Projekt byl realizován v letech 2012 – 2014, podrobnější informace najdete zde.

Výuka anglického jazyka s interaktivní tabulí a e-learningem, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0039

Cílem projektu je zvýšit jazykovou vybavenost žáků oborů zaměřených na služby a zlepšit jejich šance na trhu práce. K tomu jsou využity dva prostředky – sešity pro interaktivní tabuli a e-learningové kurzy v prostředí Moodle. Cílovou skupinou jsou žáci třetích ročníků studijních a učebních oborů a žáci prvního ročníku denního nástavbového studia. Projekt je realizován v letech 2011 – 2012. Webové stránky projektu naleznete na http://aj-interaktivne.sirava.cz.

Modernizace střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických oborů, reg. č. CZ.1.12/2.2.00/06.00454

Cílem tohoto projektu je zvýšení ekonomické vyspělosti a konkurence schopnosti regionu. Projektový záměr naší školy naplňuje tento cíl prostřednictvím investice do infrastruktury pro vzdělávání a je v přesném souladu s cíli oblasti i podoblasti podpory. Zajišťuje kvalitu odborného vzdělávání a zvýšenou atraktivitu výuky gastronomických oborů. Projekt byl realizován v letech 2009 – 2010. Podrobnější informace naleznete na www.mujprojekt.eu.

Specializace pro učitele odborného výcviku a odborných předmětů ve službách, reg. č. CZ.1.07/1.3.13/01.0003

Cílem je zabezpečit odborný růst učitelů, prohloubit základní znalosti a především odborné dovednosti a tím zvýšit kvalitu výuky vybudováním fungujícího komplexu nových vzdělávacích kurzů pro učitele jako specializačního vzdělávacího programu. Projekt byl realizován v letech 2009 – 2011. Webové stránky projektu naleznete na http://www.sirava.cz/specialsluzby/.

Specializační program pro učitele odborného výcviku a odborných předmětů v gastronomických oborech

Cílem projektu je realizovat fungující komplex nových vzdělávacích modulů pro učitele odborného výcviku a učitelů odborných předmětů gastronomických oborů kuchař, číšník, cukrář se specializačním vzdělávacím programem prohlubujícím především odborné dovednosti a teoretické znalosti. Projekt byl realizován v letech 2006 – 2008. Webové stránky projektu naleznete na http://www.sirava.cz/specialgastro/.

Projekty z fondů EHP

Formování kariérového poradenství ke zvyšování potenciálu studentů, č. EHP-CZ-ICP-4-028

Projekt probíhá od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 ve spolupráci se zájmovým spolkem Mission: Reconnect (missionreconnect.tumblr.com) a norskými školami Gand videregaende skole (gand.vgs.no) a Jatta videregaende skole (jaattaa.vgs.no).

Smyslem projektu je předávání zkušeností v oblasti kariérového poradenství a tvorba nové metodiky pro kariérové poradce.

Projekty partnerství škol

Základy partnerství škol

Projekt byl realizován v letech 2019 – 2022. Informace o projektu naleznete zde.

A Healthy Mind in a Healthy Body

Projekt je realizován v letech 2017 – 2019. Webové stránky projektu naleznete na http://healthymindandbody45.blogspot.com.

Wide Minds: Lost in Translation

Projekt byl realizován v letech 2012 – 2014.

Wide Minds: Book Me a Ticket to Europe

Projekt byl realizován v letech 2009 – 2011.

Roots and Wings: Let’s Make the Euro Action Puzzle

Projekt byl realizován v letech 2005 – 2007.

Projekty eTwinning

How to become a chef in Europe

Celkem se zúčastnilo 7 zemí Evropy (Německo, Polsko, Francie, Bulharsko, Itálie, Švédsko a Česká republika). Cílem bylo zjistit, jak se člověk stane kuchařem v jiných zemích. Náplň tvořila vzájemná komunikace studentů a učitelů formou vzkazů, tvorba Powerpointových prezentací o sobě, škole, oboru a slavných šéfkuchařích země, videokonference a vaření z ingrediencí jiné země – Cooking Carrousel. Projekt byl realizován ve školním roce 2009/2010.

Další projekty

Ekoškola

Podrobnější informace naleznete zde.

Po stopách tajemného mnicha

Podrobnější informace naleznete zde.

Máme na výběr!

Podrobnější informace naleznete zde.

Má třídění odpadu smysl?

Projekt je podpořen dotací od statutárního města Přerov v rámci podpory EVVO. Hlavní částí je vzdělávací program pro děti z mateřských škol. Součásti projektu je sborník studentských prací, který je určen žákům a studentům základních a středních škol a slouží k popularizaci třídění odpadu. Sborník je dostupný v tištěné a elektronické podobě (online, PDF). Projekt byl realizován v roce 2013.