Podpora výuky jazyků


Identifikační údaje a anotace projektu Výzvy č. 56

Název projektu: Podpora výuky jazyků
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2248
Číslo OP: CZ.1.07
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 56
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo prioritní osy: 7.1
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Typ projektu: IP – ostatní

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Doba trvání projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Zvolené šablony klíčových aktivit:

KA č. 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

KA č. 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

KA č. 4: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Cílová skupina projektu:

  • Pedagogičtí pracovníci středních škol
  • Žáci středních škol

Míra podpory:

Výše finanční podpory na individuální projekt ostatní činí 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Charakteristika zvolených klíčových aktivit:

KA č. 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Cílem je zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Dále získání / zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Učitelé / škola vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na jeden školní rok.

V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina.

Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu) na jednotku klíčové aktivity.

Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

KA č. 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Cílem je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.

Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ/SŠ. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).

KA č. 4: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.