Použití blended learningu v cizích jazycích


Identifikační údaje a anotace projektu Výzvy č. 57

Název projektu: Použití blended learningu v cizích jazycích
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0814
Číslo OP: CZ.1.07
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 57
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo prioritní osy: 7.1
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Typ projektu: IP – ostatní

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015

Zvolená šablona klíčové aktivity:

KA č. 4: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém / německém / francouzském jazyce formou blended learningu.

Cílová skupina projektu:

  • Pedagogičtí pracovníci středních škol
  • Žáci středních škol

Míra podpory:

Výše finanční podpory na individuální projekt ostatní činí 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Charakteristika zvolené klíčové aktivity:

KA č. 4: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém / německém / francouzském jazyce formou blended learningu.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického / německého / francouzského jazyka na základních a středních školách, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Výukový systém musí obsahovat možnost studia anglického / německého / francouzského jazyka v různých úrovních SERRJ.

Realizace aktivity spočívá v tom, že škola zavede do běžné výuky digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené na osvojování anglického / německého / francouzského jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu.

Obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností skupiny 20-ti žáků v běžné výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků po dobu realizace projektu.

Kombinovaná forma výuky musí být začleněna do běžné výuky a podpořena stávajícím učitelem cizího jazyka, což podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka.

Po dobu využívání blended learningu bude učitel poskytovat žákům podporu.

Součástí výukového systému je poskytnutí kompletní metodiky pro učitele ke všem využívaným kurzům, včetně zaškolení učitele anglického / německého / francouzského jazyka v práci se systémem.

Ve výuce lze šablonu využít v rámci povinných i volitelných předmětů.

K zavedení kombinovaného interaktivního výukového systému využije škola své vybavení ICT technikou nebo ICT zařízení, která jsou ve vlastnictví žáků v době realizace šablony.