Organizace provozu stravování a provozní řád školní jídelny (výdejny)


Kontaktní údaje:

Školní výdejna s jídelnou je součástí SŠGS, Přerov, Šířava 7. Strava je připravována ve Středisku odborné přípravy – školní restaurace Bečva se sídlem v Přerově, nábř. PFB 21, která je jejím odloučeným pracovištěm. Odtud je strava expedována a přepravována.

Odpovědná vedoucí:

Pavlína Bělohoubková (tel. 581 205 280, e-mail: belohoubkova@sirava.cz)

Webové stránky: www.sirava.cz

I.
Zásady provozu

Školní jídelna slouží pro studenty Střední školy gastronomie a služeb, Přerov a Střední zdravotnické školy, dále pro pedagogické i nepedagogické pracovníky zmiňovaných škol.

Provozní řád školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č. 463/2011 Sb, vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, zákonem č. 121/2004 o péči o zdraví lidu, zákonem 258/2000 o veřejném zdraví a vyhláškou MZ ČR č. 195/2005; vše ve znění pozdějších předpisů, tedy v platném znění.

Vyhlášky o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny.

II.
Organizace provozu stravování

Doba výdeje obědů

Výdejní doba pro strávníky 11:15 – 13:45 hodin. V době od 11:00 – 11:15 hodin je určen výdej do čistých jídlonosičů a jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Výdej oběda do jídlonosičů je povolen v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v první den onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená doba odběru je od 11:00 – 11:15 hodin. Do skleněných nádob se strava nevydává.

Výše stravného a způsob podávání obědů

Strávníci mají možnost každý den výběru z nabídky jídelního lístku.

Celková cena oběda: 60 Kč

Studenti: 33 Kč

Evidence odebraných obědů se provádí prostřednictvím čipu.

Úhrada stravného

Forma úhrady:

a) inkasem

b) hotově

a) inkasováním částek ze sporožirových nebo jiných bankovních účtů na základě předchozího povolení strávníků nebo zákonných zástupců strávníků. V případě platby výše uvedeným způsobem je třeba: vyzvednout tiskopis a učinit potřebné kroky u peněžního ústavu, potřebný tiskopis doručit zpět a to nejpozději do 15. v měsíci. V případě ukončení stravování doporučujeme zrušit povolení k inkasu u bankovního ústavu.

b) v hotovosti – v pokladně školy v 1. patře, kancelář č.105, provozní doba prodeje: 7:30 – 13:30 hodin.

Přihlašování a odhlašování stravy

Každý zájemce o stravu si může zakoupit stravu hotově nebo inkasem. Strávník, který hradí stravu inkasem, je automaticky přihlášen ke stravování na následující měsíc a je mu zinkasována potřebná částka úhrady.

Stravu lze přihlásit nebo odhlásit nejpozději den předem do 14:00 hodin osobně prostřednictvím vedoucí školní výdejny, telefonicky na čísle 581 205 280 nebo přes internet (přihlašovací údaje na internet vydává vedoucí výdejny stravy). V případě, že strávník onemocní a neodhlásí si oběd den předem, odebere si stravu první den nemoci do jídlonosiče.

Každý strávník má možnost nastavit stravovací zvyklosti (výběr dnů v měsíci, ve kterých se chce stravovat). Nastavení platí po celou dobu stravování, pokud jej strávník sám nezmění.

Nárok na dotované školní stravování

vzniká pouze v souvislosti s pobytem žáka ve vyučování. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda v jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Pokud by rodiče žáka měli zájem o odebrání stravy i v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve škole, musí uhradit plnou cenu oběda, tj. 60 Kč. (Vyhláška 463/2011 Sb).

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován.

Čipy pro odběr stravy

Každý strávník si musí zakoupit čip za vratnou zálohu 100,- Kč. Jídlo je vydáno pouze za předpokladu, že strávník má čip aktivní, nepoškozený a s předplacenou stravou.
Na základě osobních informací může strávník výjimečně obdržet v pokladně náhradní stravenku. Při ztrátě nebo poškození čipu si však musí koupit nový. Každou ztrátu čipu by měl strávník ve svém zájmu co nejdříve nahlásit v pokladně, aby mohl být zablokován a nemohl být zneužit.

Strávník má nárok na vrácení peněz za čip do jednoho roku od ukončení stravování, čip je odkupován pouze nepoškozený, čistý a plně funkční.

Stav kreditu na čipu

denně u vedoucí školní výdejny v provozních hodinách, telefonicky na tel. 581 205 280 nebo na internetu.

Vyúčtování (v případě nemoci a na konci školního roku)

se provádí u všech strávníků u inkasovaných částek z účtů vrácením přeplatků na příslušné účty. V případě nemoci se inkasovaná částka na následující měsíc poníží o částku, která má být vrácena za neodebranou stravu. Při platbách v hotovosti vrácením přeplatku přes pokladnu v dohodnutém termínu. Studentům 1. – 3. ročníků se inkasní platba v měsíci srpnu automaticky převádí na září následujícího školního roku, tzn., že oběd je uhrazen 1. stravovací den v září.

Ostatní

v době školních prázdnin a ostatního volna (např. státní svátky) jsou strávníci automaticky odhlášeni. V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k uzavření jídelny, budou strávníci včas předem informováni, buď upozorněním na vývěsce u vchodu do jídelny nebo na internetových stránkách www.sirava.cz. Jídelní lístek je vždy v dostatečném předstihu vyvěšen vždy ve školní jídelně, na nástěnce vyhrazené pro žáky v 1. patře budova A a na webových stránkách. Změna jídelníčku je vyhrazena.

Organizace provozu stravování v době epidemie

Školní stravování se může poskytovat za uvedených pravidel, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak, viz. Příloha č. 1.

III.
Vlastní organizace provozu

 • v celém objektu platí zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů, příp. užívání jiných omamných látek

 • vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, a strávníci je proto neodnášejí z místnosti

 • strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí ŠJ, dozorujícího pedagoga

 • strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

 • problémy nebo své připomínky k pokrmům, technické nebo hygienické závady strávník hlásí vedoucí jídelny nebo pedagogickému dozoru

 • mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj) zajišťuje dozorující pedagog

 • úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dozorujícímu pedagogovi

 • výdej obědů pouze do hygienicky čistých jídlonosičů , pokud nebudou nádoby hygienicky čisté, nebude oběd do těchto nádob vydán, pouze na talíř ŠJ

 • pro odkládání svršků a tašek slouží vyhrazené prostory

 • doporučuje se nosit cenné věci (hotovost, mobilní telefony, klíče apod.) při sobě

 • za opakované přestupky a hrubé porušování řádu ŠJ má vedoucí ŠJ po dohodě s ředitelem školy možnost strávníka vyloučit ze stravování

Poznámka:

Všechna výše uvedená ustanovení jsou platná od 1. 9. 2020 do odvolání, nebo v případě změn vyplývajících z platné legislativy, příp. změn vydaných ředitelem školy.

V Přerově dne 1. 9. 2020

Ing. Martin Kovář
ředitel školy


Příloha č. 1

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

 1. Před vstupem do jídelny si každý vydezinfikuje ruce.
 2. Jídlo, nápoje, příbory vydává personál jídelny.
 3. Je nutné dodržovat rozestupy při čekání na výdej jídla.
 4. Harmonogram doby výdeje obědů pro strávníky bude vyvěšen při vstupu do jídelny.
 5. Cizí strávníci budou mít vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor.

V Přerově dne 1. 9. 2020

Ing. Martin Kovář
ředitel školy