Z historie školy


Školství má na Přerovsku bohatou tradici, jejíž kořeny sahají do doby J. Blahoslava a J. A. Komenského, z nichž zejména Komenský je znám po celém kulturním světě. I v současné době je Přerov významným městem co do počtu základních, středních a učňovských škol.

Vychovávací ústav školských sester, Šířava 1906

Na obrázku (pův. pohlednici, autor J. Hloušek) z roku 1906 je vyobrazena budova školy tak, jak ve své době vypadala. Tato budova slouží školním účelům již více než 140 let (od r. 1857). Původně měla soukromý charakter s církevním zaměřením. V roce 1892 bylo v české dívčí klášterní škole 6 tříd ve 12 odděleních a chodilo tam 869 žákyň. Za první republiky až do roku 1950 byly v budově školy – obecná, měšťanská, rodinná a mateřská.

Na začátku 50. let se hledaly nové cesty přípravy mládeže pro dělnická povolání, které uzavřelo v roce 1958 vydání Zákona o výchově dorostu k povolání v učebním poměru. Tehdy Učňovská škola na Šířavě, předchůdkyně SOU a nynější SŠGS, převzala teoretickou výuku čtyř odborných učilišť státních pracovních záloh při národních podnicích Rozvody Olomouc, Přerovské strojírny, Meopta Přerov a Moravostav Přerov. V prvním roce tedy do 45 tříd nastoupilo 1136 učňů.

Velká změna nastala ve školním roce 1964/65. Tehdy začala etapa zřizování odborných učilišť při velkých přerovských závodech. Svou činnost zahájilo Odborné učiliště národního podniku (dále OU n.p.) Přerovské strojírny, o rok později OU n.p. Severomoravské energetiky Přerov a v roce 1967 pak další učiliště, a to OU n. p. Pozemní stavby Olomouc a OU n. p. Meopta Přerov. Následovalo zrušení výuky kovooborů a naopak rozšíření prodavačských oborů a zavedl se obor kuchař-číšník.

V roce 1979 byla učňovská škola změněna na SOU. V této souvislosti je třeba připomenout i zřízení střední školy pro pracující, jejímž úkolem bylo poskytnout možnost dosažení úplného středního vzdělání odborného charakteru absolventům učebních oborů. Odborný výcvik byl zajišťován v učňovských střediscích, později ve střediscích praktického vyučování.

Budova školy - dnešní vzhled

K přelomu došlo po listopadu 1989. Úsilí ředitelství školy bylo korunováno úspěchem 12. listopadu 1990, kdy na základě rozhodnutí Krajského národního výboru získala škola právní subjektivitu. Tím se otevřel prostor k výrazné profilaci školy a stanovení základní strategie. 1. ledna 1999 se rozhodnutím MŠMT ČR transformovala Integrovaná střední škola obchodu, služeb, podnikání a managementu na SOŠ a SOU. Tímto krokem došlo ke vzniku instituce, ve které se integrují všechny druhy přípravy na povolání. To znamená, že škola zabezpečuje výuku nejen profesí budoucích zaměstnanců terciární sféry, ale i výuku ve studijních oborech dosud realizovaných na středních odborných školách.

V souvislosti s reformou státní správy se s účinností od 1. 7. 2001 stal zřizovatelem školy Krajský úřad Olomouckého kraje.

Dne 1. ledna 2003 došlo ke sloučení Střediska praktického vyučování pohostinství, Přerov, Blahoslavova 2 s SOU a SOŠ, Přerov, Šířava 7. Vzniklo tak nové odloučené pracoviště SŠGS s názvem  Středisko odborné přípravy restaurace  Bečva.

V souvislosti se zavedením nového studijního programu Hotelnictví, došlo s účinností od 10.9. 2007 ke změně názvu školy na Střední škola gastronomie a služeb.

Budova restaurace Bečva

V červnu roku 2009 byla v rámci Regionální operačního programu Střední Morava , reg. č. CZ.1.12/2.2.00/06.00454, zahájena rekonstrukce SOP restaurace Bečva s cílem zkvalitnit podmínky pro výchovu budoucích gastronomických odborníků a zvýšit konkurence schopnost školy. V neposlední řadě byla záměrem našeho snažení i tolik žádoucí renesance odborného školství. Po zkušebním provozu byla dne 22. září 2010 slavnostně přestřižena páska a od samého počátku se ukázalo, že projekt splňuje všechny podmínky pro rozšíření nabídky vzdělávacích programů v oblasti gastronomie a cestovního ruchu, což je zcela v souladu se záměrem Olomouckého kraje a Strategickým plánem rozvoje statutárního města Přerov.

Projekt získal prestižní ocenění Fasáda roku 2010 a následně i 1. místo v soutěži O nejzajímavější projekt  ROP Olomouckého kraje.

* * * * *

Základní strategií našeho školního managementu je to, že se systematicky zabýváme budoucností. Přitom vycházíme z poznání, že profesní příprava našich žáků je permanentní proces, v němž systém odborné přípravy musí být neustále konfrontován s měnícími se požadavky světa práce.

Učební a studijní obory, které vám nabízíme, vycházejí z potřeb praxe. Chceme, aby naši absolventi byli odborně zdatní, jazykově vybavení, sebevědomí a samostatní. Nedílnou součástí našeho pedagogického úsilí je výchova k tvůrčímu myšlení v tom smyslu, že práce je tvůrčí proces vyžadující nejen rutinu, ale především invenci, osobní aktivitu a touhu po seberealizaci.

Devizou našich absolventů je vysoká schopnost adaptability a především umění nacházet řešení, neboť dnes za vás nikdo nic nevymyslí, nevyřeší, nezařídí, nerozhodne a samozřejmě ani nezlepší.

* * * * *

Pokud jste se rozhodli studovat na této škole, dovolte, abychom vám blahopřáli k vaší volbě a popřáli vám mnoho úspěchů při studiu, které vám pomůže získat zdravé sebevědomí tolik potřebné pro tento svět.