Z historie školy


Školství má na Přerovsku bohatou tradici, jejíž kořeny sahají do doby J. Blahoslava a J. A. Komenského, z nichž zejména Komenský je znám po celém kulturním světě. I v současné době je Přerov významným městem co do počtu základních, středních a učňovských škol.

Na obrázku (pův. pohlednici, autor J. Hloušek) z roku 1906 je vyobrazena budova školy tak, jak ve své době vypadala. Tato budova slouží školním účelům již více než 140 let (od r. 1857). Původně měla soukromý charakter s církevním zaměřením. V roce 1892 bylo v české dívčí klášterní škole 6 tříd ve 12 odděleních a chodilo tam 869 žákyň. Za první republiky až do roku 1950 byly v budově školy – obecná, měšťanská, rodinná a mateřská.

Na začátku 50. let se hledaly nové cesty přípravy mládeže pro dělnická povolání, které uzavřelo v roce 1958 vydání Zákona o výchově dorostu k povolání v učebním poměru. Tehdy Učňovská škola na Šířavě, předchůdkyně SOU a nynější SOŠ a SOU, převzala teoretickou výuku čtyř odborných učilišť státních pracovních záloh při národních podnicích Rozvody Olomouc, Přerovské strojírny, Meopta Přerov a Moravostav Přerov. V prvním roce tedy do 45 tříd nastoupilo 1136 učňů.

Velká změna nastala ve školním roce 1964/65. Tehdy začala etapa zřizování odborných učilišť při velkých přerovských závodech. Svou činnost zahájilo Odborné učiliště národního podniku (dále OU n.p.) Přerovské strojírny, o rok později OU n.p. Severomoravské energetiky Přerov a v roce 1967 pak další učiliště, a to OU n. p. Pozemní stavby Olomouc a OU n. p. Meopta Přerov. Následovalo zrušení výuky kovooborů a naopak rozšíření prodavačských oborů a zavedl se obor kuchař-číšník.

V roce 1979 byla učňovská škola změněna na SOU. V této souvislosti je třeba připomenout i zřízení střední školy pro pracující, jejímž úkolem bylo poskytnout možnost dosažení úplného středního vzdělání odborného charakteru absolventům učebních oborů. Odborný výcvik byl zajišťován v učňovských střediscích, později ve střediscích praktického vyučování.

Skola SiravaK přelomu došlo po listopadu 1989. Úsilí ředitelství školy bylo korunováno úspěchem 12. listopadu 1990, kdy na základě rozhodnutí Krajského národního výboru získala škola právní subjektivitu. Tím se otevřel prostor k výrazné profilaci školy a stanovení základní strategie. 1. ledna 1999 se rozhodnutím MŠMT ČR transformovala Integrovaná střední škola obchodu, služeb, podnikání a managementu na SOŠ a SOU. Tímto krokem došlo ke vzniku instituce, ve které se integrují všechny druhy přípravy na povolání. To znamená, že škola zabezpečuje výuku nejen profesí budoucích zaměstnanců terciární sféry, ale i výuku ve studijních oborech dosud realizovaných na středních odborných školách.

V souvislosti s reformou státní správy se s účinností od 1. 7. 2001 stal zřizovatelem školy Krajský úřad Olomouckého kraje.

Dne 1. ledna 2003 došlo ke sloučení Střediska praktického vyučování pohostinství, Přerov, Blahoslavova 2 s SOU a SOŠ, Přerov, Šířava 7. Vzniklo tak nové odloučené pracoviště SŠGS s názvem  Středisko odborné přípravy restaurace  Bečva.

V souvislosti se zavedením nového studijního programu Hotelnictví, došlo s účinností od 10.9. 2007 ke změně názvu školy na Střední škola gastronomie a služeb.

V červnu roku 2009 byla v rámci Regionální operačního programu Střední Morava , reg. č. CZ.1.12/2.2.00/06.00454, zahájena rekonstrukce SOP restaurace Bečva s cílem zkvalitnit podmínky pro výchovu budoucích gastronomických odborníků a zvýšit konkurence schopnost školy. V neposlední řadě byla záměrem našeho snažení i tolik žádoucí renesance odborného školství. Po zkušebním provozu byla dne 22. září 2010 slavnostně přestřižena páska a od samého počátku se ukázalo, že projekt splňuje všechny podmínky pro rozšíření nabídky vzdělávacích programů v oblasti gastronomie a cestovního ruchu, což je zcela v souladu se záměrem Olomouckého kraje a Strategickým plánem rozvoje statutárního města Přerov.

Projekt získal prestižní ocenění Fasáda roku 2010 a následně i 1. místo v soutěži O nejzajímavější projekt  ROP Olomouckého kraje.

* * * * *

Základní strategií našeho školního managementu je to, že se systematicky zabýváme budoucností. Přitom vycházíme z poznání, že profesní příprava našich žáků je permanentní proces, v němž systém odborné přípravy musí být neustále konfrontován s měnícími se požadavky světa práce.

Učební a studijní obory, které vám nabízíme, vycházejí z potřeb praxe. Chceme, aby naši absolventi byli odborně zdatní, jazykově vybavení, sebevědomí a samostatní. Nedílnou součástí našeho pedagogického úsilí je výchova k tvůrčímu myšlení v tom smyslu, že práce je tvůrčí proces vyžadující nejen rutinu, ale především invenci, osobní aktivitu a touhu po seberealizaci.

Devizou našich absolventů je vysoká schopnost adaptability a především umění nacházet řešení, neboť dnes za vás nikdo nic nevymyslí, nevyřeší, nezařídí, nerozhodne a samozřejmě ani nezlepší.

* * * * *

Pokud jste se rozhodli studovat na této škole, dovolte, abychom vám blahopřáli k vaší volbě a popřáli vám mnoho úspěchů při studiu, které vám pomůže získat zdravé sebevědomí tolik potřebné pro tento svět.