Přijímací řízení


Leden 2020 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil kritéria přijetí ke studiu:

Do 2. 3. 2020 – termín odevzdání přihlášek

Přihláška pro studijní a učební obory

Přihlášku dostanete na základní základní škole, kterou navštěvujete. Pokud ne, je k dispozici tady:

Přihláška pro nástavbu

Podrobnosti k přihláškám

Souhrnné informace

14. 4. 2020 a 15. 4. 2020 – přijímací zkoušky (pouze studijní obory)

Máme pro Vás odkaz na cvičné testy z českého jazyka i matematiky z předchozích let:

22. 4. 2020 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory

29. 4. 2020 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní obory

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí bude zveřejněno na školních webových stránkách a úřední desce v budově školy.

Před vydáním rozhodnutí mají zájemci a zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Případné písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí bude zasláno poštou. V případě nepřijetí doporučujeme podat odvolání na adresu školy, protože mnoho zájemců neodevzdá zápisový lístek a na jejich místa bereme další žáky dle stanoveného pořadí. Odvolání můžete podat po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí, nikoliv již po zveřejnění údajů na stránkách školy.

O odvolání rozhoduje v těchto případech v rámci tzv. autoremedury ředitel školy.

Do 7. 5. 2020 – termín odevzdání zápisového lístku pro učební obory

Do 15. 5. 2020 – termín odevzdání zápisového lístku pro studijní obory

Zápisový lístek dostanete ve Vaší základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého .pobytu uchazeče. Zápisový lístek nám předejte osobně anebo pošlete poštou.