Přijímací řízení


Rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu do učebních oborů

Leden 2018 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení:

Do 1. 3. 2018 – termín odevzdání přihlášek

Přihláška pro studijní a učební obory

Přihlášku dostanete na základní základní škole, kterou navštěvujete. Pokud ne, je k dispozici tady:

Přihláška pro nástavbu

Podrobnosti k přihláškám

Souhrnné informace

12. 4. 2018 a 16. 4. 2018 – přijímací zkoušky (pouze studijní obory)

Máme pro Vás odkaz na cvičné testy z českého jazyka i matematiky z předchozích let:

23. 4. 2018 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí do učebních oborů

30. 4. 2018 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní obory

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí bude zveřejněno na školních webových stránkách a úřední desce v budově školy.

Před vydáním rozhodnutí mají zájemci a zákonní zástupci možnost vyjádřit se do 20. 4. 2018 k podkladům rozhodnutí.

Případné písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí bude zasláno poštou. V případě nepřijetí doporučujeme podat odvolání na adresu školy, protože mnoho zájemců neodevzdá zápisový lístek a na jejich místa bereme další žáky dle stanoveného pořadí. Odvolání můžete podat po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí, nikoliv již po zveřejnění údajů na stránkách školy.

O odvolání rozhoduje v těchto případech v rámci tzv. autoremedury ředitel školy.

Do 9. 5. 2018 – termín odevzdání zápisového lístku pro učební obory

Do 16. 5. 2018 – termín odevzdání zápisového lístku pro studijní obory

Zápisový lístek dostanete ve Vaší základní škole nejpozději do 15. března.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.

Zápisový lístek nám předejte osobně anebo pošlete poštou nejpozději do 9. 5. 2018.