Moderní učitel


poskytovatele-podpory


Identifikační údaje a anotace projektu MODERNÍ UČITEL

Název projektu: Moderní učitel
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0041
Předkladatel: UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy
Vedoucí projektu: doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Typ projektu: ESF – Operační Program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo OP: CZ.1.07
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 51
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK – IPo – Oblast podpory 1.3 – Výzva č. 51
Prioritní osa: 7.1
Doba trvání: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Co je projekt MODERNÍ UČITEL?

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 35 partnerských základních a středních škol je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti využití ICT ve vzdělávání, se zvláštním zaměřením na moderní dotyková zařízení.

Poskytovatelé podpory projektu MODERNÍ UČITEL:

Realizace projektu MODERNÍ UČITEL je podporována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Anotace projektu MODERNÍ UČITEL:

Společný projekt PdF UP Olomouc a 35 partnerských středních a základních škol reaguje na zdůvodnění výzvy č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení OP VK, která je zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. I přes velký objem mimořádným finančních podpor ze strany OP VK v oblasti vybavování škol novými informačními technologiemi a navazujícím dalším vzděláváním pedagogických pracovníků (DVPP), neprojevuje se tato podpora v efektivním využívání dostupných zařízení ICT ze strany učitelů ve výuce. Učitelé využívají prostředky ICT primárně k přípravě na výuku, podstatně méně pak ve vyučování.

Ze všech výše uvedených důvodů a závěrů je záměrem výzvy směřovat systematickou podporu primárně do menších základních škol, které mají horší přístup k možnosti DVPP. Předkládaný projekt Moderní učitel reaguje všechny potřeby definované výzvou.

Cíle projektu MODERNÍ UČITEL:

Hlavním cílem společného projektu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a partnerských základních a středních škol je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti využívání ICT ve vzdělávání, se zvláštním zaměřením na moderní dotyková zařízení.

V rámci projektu bude realizováno komplexní vzdělávání pedagogických pracovníků (ředitelé a učitelé) partnerských škol v rozsahu podporovaných aktivit výzvy č. 51 MŠMT A a B, v plném rozsahu podaktivit A1 – vzdělávání ředitelů partnerských škol v oblasti realizace výběrových řízení a prevence rizik virtuální komunikace, A3 – vzdělávání metodiků ICT partnerských škol v oblasti pokročilé zprávy hardwarových a softwarových prostředků školní počítačové sítě, B1 – vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti vytváření pokročilých výukových materiálů, B2 – vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti použití dotykových zařízení ve výuce a B3 – vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti využití dotykových zařízení v oborových didaktikách

V rámci tohoto komplexního vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích kurzech, doplněných o faktickou podporu činnosti Metodiků ICT na školách ze strany mentorů UP, bude průřezově realizována i aktivita C. V souladu se zněním výzvy číslo 51 bude tato aktivita zaměřena především na evaluaci projektových aktivit realizovaných u jednotlivých partnerských škol. V rámci evaluace dojde k vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

Součástí projektu je i nákup potřebného mobilního (dotykového) zařízení, v počtu odpovídajícím maximálnímu počtu zapojených pedagogů v jednotlivých partnerských školách v obou aktivitách B2 a B3. Důležitý cíl projektu tvoří i realizace komplexního vzdělávání Metodiků ICT v rámci podaktivity A3, která bude doplněna faktickou podporou Mentorů UP v rámci realizace aktivity A2. Cílem tohoto opatření je zajištění kontinuity využívání získaných kompetencí u pedagogických pracovníků (Metodik ICT jim bude poskytovat potřebnou podporu i po skončení projektu), ale přípravě těchto pracovníků na zvládání rutinních i pokročilých zákroků při použití ICT systémů a aplikací.

Cílová skupina projektu MODERNÍ UČITEL:

Cílovými skupinami předloženého projektu „Moderní učitel“ jsou:

  • vedoucí pracovníci základních a středních škol (35 ředitelů)
  • pedagogičtí pracovníci základních a středních škol (521 pedagogických pracovníků)

Do projektu je zapojeno celkem 35 partnerských škol s finančním příspěvkem:

  • 7 středních škol
  • 28 základních škol (12 základních škol s počtem žáků do 200, tj. 42,85 % ze zapojených základních škol).

První část cílové skupiny tvoří ředitelé partnerských škol, kteří budou vzdělávání v rámci podaktivity A1, zaměřena problematiku realizace výběrových řízení a prevence rizik virtuální komunikace.

Druhou část cílové skupiny tvoří pedagogičtí pracovníci partnerských škol, kteří budou vzdělávání v rozsahu podaktivit B1, B2 a B3. Toto vzdělávání bude zaměřeno na problematiku pokročilého využití stávajícího ICT vybavení na školách (co už máme), problematiku využití moderních metod výuky, postavených na využití ICT ve vzdělávání, se zvláštním zaměřením na pokročilá dotyková zařízení (co chceme), dále pak bude jejich vzdělávání zaměřeno na využití těchto dotykových zařízení v jednotlivých oborech a jejich předmětech (oborová didaktika).

V rámci této cílové skupiny budou podpořeni na pozicích Metodiků ICT pedagogové partnerských škol, kteří absolvují vzdělávání v rámci podaktivity A3. Metodici ICT budou na svých partnerských školách za podpory mentorů UP zajišťovat svým kolegům metodickou a technickou podporu při využití a integraci ICT do výuky jak během projektu, tak i po jeho skončení.

Seznam partnerských škol projektu MODERNÍ UČITEL:

WWW stránky projektu MODERNÍ UČITEL:

Webové stránky projektu MODERNÍ UČITEL – www.moderni-ucitel.upol.cz


© MODERNÍ UČITEL 2014